Информация за проекта

Номер на договора и наименование на проекта:
Проект BG05/1830 "Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво"

Изпълнител
Сдружение “Форум гражданско общество” - Варна

Общ размер на средствата по проекта
Общият размер на средствата по проекта е 44 567,81 лева.

Продължителност на проекта
Продължителността на проекта е 10 месеца - от 12.05.2015 г. до 12.03.2016 г.

Цели на проекта

 • Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регонално ниво.
 • Повишаване информираността на младите хора относно механизмите за вземане на решения на местно и регонално ниво с акцент върху ромската общност.
 • Изработване на Правила за избор на Младежки делегати към Постоянните Комисии на Общински Съвет и представително участие в „Консултативния съвет за младежки дейности и спорт” към Областния Управител.
 • Избор и участие на Младежки делегати към Постоянните комисии на Общински съвет и представително участие в „Консултативния съвет за младежки дейности и спорт” към Областния Управител.

Целева група
Целева група по проекта е младежката общност на Варна:

 • Ученически съвети и Детски парламент.
 • Студенти и студентските съвети.
 • Роми и ромски НПО.
 • Младежи и младежки НПО

Общия брой на преките участници е 45 души.
Косвени ползватели на резултата от проекта ще са 800 роми.

Предвидени дейности

Дейност 1. Създаване на организация за успешно изпълнение на проекта
Назначаване на определените в проектното предложение, членове на екипа за управление на проекта. Разработка на тръжни документи и процедури, според действащото законодателство, за провеждане на търговете за доставка на материали, консумативи и услуги

Дейност 2. Работа с медиите и действия за прозрачност и информираност
Целта на дейността е осигуряване на прозрачност и разгласа в публичното пространство за хода и резултатите от проекта и на настоящата схема за финансова помощ. Предвиждаме 4 пресконференции: първата, ще бъде в началото на проекта; втората при стартиране на информационната кампания сред младежките НПО и организациите за работа с роми, както и в четирите зони на община Варна с преобладаващо ромско население: кв.Аспарухово; кв.Мадост-„Максуда”; кв.Владиславово; село Каменар. Третата, ще е след избора на Младежки Делегати и стартиране на работата им в Постоянните Комисии към Общински съвет четвъртата при финализиране на проекта. По проекта ще се разработи уеб-сайт и facebook страница

Дейност 3. Работни срещи между екипа по проекта с Председателя на Общински Съвет Варна и Областен управител
Осъществяване на работна среща между екипа по проекта и Председателя на Общински Съвет Варна. Представяне на проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и информация за донора. Конкретизиране участието на Младежките делегати в заседанията на Постоянните Комисии. Технология за предоставяне на информация относно дневния ред и материалите за проекто решенията на Постоянните Комисии. Преди започване на работа на Младежките делегати, предвиждаме провеждане на втора разширена среща между избраните делегати Председателя на Общински Съвет, Председатели на ключови комисии, представители на кметска администрация и медиите. Осъществяване на работна среща между екипа по проекта и Областния управител. Представяне на проекта, целите, дейностите и очакваните резултати, както и информация за донора. Обсъждане на действия за подобрение работата на „Консултативния съвет за младежки дейности и спорт” към Областния управител и включване на Младежки делегати към състава на съвета.

Дейност 4. Изработване на информационно-образователен филм, трейлър към филма
Целта на филма е информационно-образователна относно функционирането на местната власт и Областна управа. Да се проследи механизма на вземане на решения, от внасяне на предложения в Постоянните комисии до решенията на Общински съвет и изпълнението им от кметска администрация. Ролята на Областния управител в цялостния процес и възможностите за влияние върху взетите решения. Изпълнение на държавната политика на местно и регионално ниво от страна на Областния управител. Филмът ще бъде изработен на разбираем и общодостъпен език с ясни примери и с продължителност до 60 минути. Трейлърът ще представлява съкратен вариант на филма и ще служи за реклама и онагледяване пред общественоста и медиите. Филмът и трейлъра ще бъдат качени на Уеб-сайта и facebook страницата.

Дейност 5. Провеждане на информационна кампания за разясняване сред младите хора и техните организации, относно: структурите, механизмите за вземане на решения и правомощия на Общински съвет Варна и Областна администрация, връзката между местна и централна власт Акцент в кампанията ще бъде информирането на ромската младежка общност . За целта ще се изработят и разпространят 800 бр. брошури, 800 бр. флаери, 100 бр. плакати. Ще се осъществят пет прожекции на информационно-образователения филм на голям екран. Ще се създаде и популяризира Уеб-сайт и facebook страница.

Дейност 6. Прожектиране на информационно-образователен филм
Предвиждаме четири прожекции на открито „на място” пред големите ромски общности във Варна (кв.Аспарухово; кв.Владиславово; кв.Младост-”Максуда”; село Каменар). И една прожекция на закрито пред представители на ученическите, студентски, младежки и ромски НПО. Предвиждаме, преди прожекциите доброволци да разпространят плакати и флаери на ключови локации в съответните райони. Целта е на всяка една от прожекциите в ромските райони да присъстват минимум 200 души, а на прожекцията за младежките организации да има представители на всяка една. Чрез горепосочените дейности се цели популяризиране и детайлно запознаване с дейността на местна и регионална власт сред младежката общност. Повишаване на гражданската активност сред ромите и осъзнаване на правата и задълженията им. Приобщаване и ангажиране на вниманието им към обществените процеси.

Дейност 7. Изнесено обучение-семинар на тема: „Местната и регионална власт – механизми за влияние върху процеса на вземане на решения Младежко представителство и участие”
Семинарът ще е в рамките на 3 дни с представители на ученическите, студентски, младежки и ромски НПО и като лектори представители от Общински Съвет, Кметска и Областна администрации Варна. Програмата на семинара ще включва работа в пленарна сесия първия ден и работа в секции и по направления във втория и третия ден. Ще бъдат поканени общо 45 лица. На пленарната сесия ще се представят под формата на лекции структурата, механизмите на функциониране и вземане на решения на Общински съвет, Кметска администрация и Областна управа. Ще се представят „Правила за избор на Младежки делегати към Постоянните комисии на Общински съвет” за периода 2002-2008 администрирани от Регионален Младежки Съвет.
Направления:

 1. Усъвършенстване на „Правила за избор на младежки делегати към постоянните комисии на Общински съвет”
 2. Разработване на правила за представително участие на младежки делегати в консултативния съвет „Младежки дейности и спорт” към Областния Управител
 3. Разработване на „Етичен кодекс и механизъм за отзоваване и ротация”

Дейност 8. Избор на Младежки делегати
Изборът ще се базира на принципите за демократичност, равни възможности и взаимно зачитане на всички кандидати по актуализираните „Правила за избор на младежки делегати”. Номинирането на кандидати от ученическите, студентски и младежки (включително ромски) НПО, ще е в рамките на един месец. Гарант за спазване на процедурите, ще бъде Сдружение „Форум гражданско общество“. Смият избор, ще протече в рамките на един ден, а резултатите с подредбата на Младежките делегати в Постоянните комисии на Общински съвет - Варна и представители в консултативния съвет „Младежки дейности и спорт” към Областния Управител ще бъдат публикувани на Уеб-сайта и на предвиденото за целта място в Община Варна и Областна управа. С тази дейност на практика, ще започне овластяването на младите хора за пълноценно участие в обществените процеси на територията на област Варна.

Дейност 9. Участие на младежките делегати в работата на постоянните комисии на Общински съвет - Варна и Консултативния младежки съвет, към областния управител
На тържествена среща в Община Варна между всички делегати, представители на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, председатели на Постоянни комисии и Председател на Общински съвет ще се даде старт на работата на делегатите по комисии. Младежките делегати ще се запознаят „на терен” с работната среда, условията за достъп и използване на материалите за предстоящите заседания на Постоянните комисии. Същевременно, на Уеб-сайта ще започне да функционира частта, в която автоматично, чрез канцеларията на Общински съвет, ще се публикува програмата за работа на комисиите, а чрез Областна администрация на предстоящите заседания на консултативния съвет „Младежки дейности и спорт”. Младежките делегати в своята работа, ще се ръководят от „Етичен кодекс и механизъм за отзоваване и ротация”.

Дейност 10. Разработване и отпечатване на Наръчник за изграждане на Комуникационна стратегия в помощ на младежки НПО
В наръчника ще бъдат разработени теми за: - Комуникация на младежки НПО с местните и регионални власти. - Комуникация на младежки НПО с медии. - Комуникация на младежки НПО дарители и финансиращи организации. - Структуриране и управление на проект финансиран от Програми на Европейски Съюз. Наръчника ще бъде цветен с твърда корица, луксозен и богато илюстриран в обем до 55 страници. Печатното издание ще бъде ценно методическо помагало и стимул за мотивация и развитие на младите хора и техните организациии.

Дейност 11. Създаване и популяризиране на Уеб сайт и facebook страница
Целта е младите хора и техните организации да имат достъпна и разбираема информация за структурата и механизмите на вземане на решения на местно и регионално ниво. Да бъдат стимулирани и подпомогнати за съвместни действия с институциите. Сайта ще съдържа следните раздели: 1. Достъпна и разбираема информация за структурата и механизмите на вземане на решения на местно и регионално ниво 2. Правила за избор на Младежки делегати към Общински съвет и Консултативния съвет „Младежки дейности и спорт” към Областния Управител. Етичен кодекс. 3. Мрежа от НПО. Форумите към мрежата ще подобрят диалога и възможностите за партньорство и съвместно участие в проекти между организации от различни региони. Участието ще е отворено за включване на всички желаещи НПО, което ще доведе до мултиплициране на мрежата. 4. Информация за графиците и дневния ред на Постоянните комисии.

Дейности по мониторинг, отчитане на дейностите и счетиводно отчитане
Мониторингът и оценката на дейностите ще бъде непрекъснат процес по време на целия проект. Ще се наблюдават и оценяват всички етапи на реализиране на проекта. Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за спазването на разработените план-графици. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета