Наръчник за изграждане на Комуникационна стратегия в помощ на младежки НПО

Наръчникът, е изработен в рамките на проект "Създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво", който се изпълнява от Сдружение “Форум Гражданско Общество”, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.. Изпълнението на проекта цели създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво, чрез провеждането на информационна кампания относно механизма за вземане на решения от Общински съвет и изпълнението им от Кмет и Общинска администрация. Ролята на Областния управител в цялостния процес и възможностите за влияние върху взетите решения. Акцент в кампанията ще е информирането на ромската младежка общност. Ще се изработят Правила и осъществи избор на Младежки делегати към Постоянните Комисии на Общински Съвет и представително участие в Консултативния младежки съвет към Областния Управител.

Целта на настоящия наръчник е да подпомогне младите хора и техните организации в комуникацията им с местните и регионални власти, в успешната им работа с медиите, с дарители и финансиращи организации, в структурирането и управление на проекти финансирани по Програми на Европейския Съюз и други донори.

Pредставени са различни примери и добри практики в областта на младежката политика на местно и регионално ново.

Предложена е информация за нормативна база свързана с възможностите за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво.

Един от най-сериозните проблеми пред представителните организации на младите хора е тяхната устойчивост. Ние Ви даваме насоки за преодоляване на тези трудности, защото само обединени младите хора могат да заемат полагащото им се място в обществените процеси и да са необходимия двигател за излизане от трудната обществено-политическа и икономическа ситуация в България.

Наръчник корица: свали файла
Наръчник за младежки НПО: свали файла