Младежки делегати към Общински съвет

Визия, очаквания и стимули за работа на Младежките делегати, към Постоянните комисии на Общински съвет – Варна: свали файла

Правила за избор на Младежки делегати с право на съвещателен глас, към Постоянните комисии на Общински съвет – Варна: свали файла

Етичен кодекс и механизъм за ротация и отзоваване на Младежки делегати с право на съвещателен глас, към Постоянните комисии на Общински съвет – Варна свали файла

Заседания на постоянни и временни комисии на Общински съвет – Варна